Wiśnicko – Lipnicki Park Krajobrazowy

Strona główna » Wiśnicko – Lipnicki Park Krajobrazowy

Wiśnicko – Lipnicki Park Krajobrazowy - Warto zobaczyć

Wiśnicko – Lipnicki Park Krajobrazowy utworzony został rozporządzeniem Wojewody Tarnowskiego z dnia 12 maja 1997r. Leży w północno – wschodniej części województwa małopolskiego

i obejmuje fragment Pogórza Wiśnickiego. Powierzchnia Parku wynosi 14 311 ha, a granice biegną wzdłuż granic administracyjnych gmin Nowy Wiśnicz i Lipnica Murowana (powiat bocheński). Teren został objęty ochroną ze względu na wyróżniające się krajobrazowo tereny o różnych typach ekosystemów oraz unikalny dla całego Pogórza Karpat Zachodnich krajobraz kulturowy. Tworzą go zabytkowe układy urbanistyczne Nowego Wiśnicza i Lipnicy Murowanej, długie ciągi wsi położone w dolinach oraz tradycyjne zagospodarowanie rolnicze terenu z mozaiką pól i łąk.

Różnorodność rzeźby terenu i budowa geologiczna Pogórza Wiśnickiego a także związana z tym różnorodność warunków klimatycznych, glebowych i wodnych pociągają za sobą bogactwo środowisk przyrodniczych. Występują tu łagodnie wzniesione i częściowo zalesione wzgórza, o zboczach zbudowanych ze skałek tworzących miejscami ciekawe formacje.

Skład gatunkowy roślin występujących na terenie Parku ma charakter typowy dla Pogórza Karpat Zachodnich, odznacza się dużą różnorodnością.W południowej części parku przeważa żyzna buczyna Karpacka, w północnej grądy i bory mieszane. Występuje tu kwaśna buczyna niżowa, żyzna jedlina oraz bur świeży. Z drzew dominują: sosna, dąb, buk i jodła. Wzdłuż cieków wodnych występują: łęg olszowo – jesionowy, łęg podgórski i olszyna karpacka. Gatunki preferujące środowiska podmokłe i bagienne występujące na terenie Parku to: gnidosz błotny, skrzyp bagienny, kozłek całolistny, wełnianka wąskolistna i jeżogłówka gałęzista. Wyróżniają się też murawy kserotermiczne, zespoły torfowiskowe, młaki turzycowo – mietlicowe i turzycowo – kozłkowe.

Wśród licznych gatunków objętych ochroną prawną, na uwagę zasługują gatunki górskie takie jak: ciemiężyca zielona, dziewięćsił bezłodygowy i goryczuszka orzęsiona, lilia złotogłów, parzydło leśne, pióropusznik strusi i skrzyp olbrzymi. Na wilgotnych łąkach rosną kukułki (storczyki): szerokolistna i plamista, a na nielicznych torfowiskach bagno zwyczajne i modrzewnica zwyczajna.

Na obszarze Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowego zjawiskiem szczególnym jest duża różnorodność gatunków nietoperzy, reprezentowanych przez takie gatunki jak: gacek wielkouchy, mopek Barbastella, mroczek późny, nocek duży, nocek Natterera i najrzadszy gatunek występujący w Polsce – podkowiec mały (wszystkie gatunki nietoperzy objęte są ścisłą ochroną gatunkową). Występują licznie na terenie zamku i fortyfikacji w Nowym Wiśniczu. Podobnie dużą różnorodnością charakteryzują się ryjówkowate reprezentowane przez: ryjówkę aksamitną, ryjówkę malutką, rzęsorka rzeczka, rzęsorka mniejszego i zębiełka karliczka. Z innych ssaków należy wymienić: gronostaja, łasicę, orzesznicę, kreta, jeża wschodniego i wydrę. Spośród 80 gatunków ptaków chronionych na uwagę zasługują: bocian czarny, grubodziób, pełzacz leśny, sikora czarnogłówka, raniuszek. Inne chronione kręgowce to: ryby (strzebla potokowa), 7 gatunków płazów i 6 gatunków gadów. Natomiast chronione bezkręgowce to m.in.: chrząszcze (kozioróg dębosz, liszkarz tęcznik oraz 6 gatunków biegaczy) oraz wyjątkowo efektowne motyle: paź żeglarz, paź królowej, mieniak tęczowiec, mieniak strużnik.

Do najcenniejszych walorów kulturowych Parku można zaliczyć:

Nowy Wiśnicz

Zabytkowy zamek Kmitów i Lubomirskich z XIV w.

Pałac w Kopalinach z początku XX w

Dworek Koryznówka z XIX w.

Klasztor Karmelitów Bosych z XVII w.

Kościół Parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP

Kościół Parafialny p.w. św. Wojciecha w Starym Wiśniczu z XVI w.

Kościół p.w. Ducha Świętego w Chronowie z XVII w.

Muzeum Biograficzne Stanisława Klimowskiego

Muzeum Ziemi Wiśnickiej

Lipnica Murowana

Dwór Ledóchowskich w Lipnicy Dolnej z XIX w

Dom Starościński w Rynku z XVII w.

Zabytkowy Rynek Lipnicy Murowanej

Kościół Świętego Leonarda w Lipnicy Dolnej z XII w.

Kościół Parafialny Świętego Andrzeja Apostoła z XIV w.

Kościół Świętego Szymona z XVII w.

Kościół p.w. Narodzenia NMP w Rajbrocie z początku XVI w.

Lipnicka Izba Regionalna z początku XIX w.

Ścieżki przyrodnicze:

„Borówna – Chronów”

Szlaki turystyczne piesze PTTK:

Szlak niebieski – dł. 54 km, Bochnia – Tymbark

Szlak zielony – dł. 23 km, Rajbrot – Czchów

Szlak czarny – dł. 10,5 km, Lipnica Murowana – Rajbrot

Inne formy ochrony przyrody:

Rezerwat przyrody „Kamień Grzyb”

Pomnik przyrody nieożywionej „Skałki w Chronowie”

Pomnik przyrody nieożywionej „Kamienie Brodzińskiego”

Tagi:

Ciekawe miejsca

Artykuły powiązane

Aktualności

Artykuły i ciekawostki